top of page

שלבי פיקוח בנייה

"בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי כד' , ג')

פיקוח בנייה לראייתי הינו תהליך המורכב מ-2 שלבים עיקריים, שלב התכנון ושלב הביצוע.

שלבים מסודרים ומסונכרנים מאפשרים עבודה שיטתית ואפקטיבית לכל אורך הפרויקט תוך פיקוח על רמת ביצוע וגימור בהתאם לרצונות הלקוח.

 

שלב התכנון

שלב התכנון בחברת EDEN יותאם לכל פרויקט על פי דרישות הלקוח בהתאמה לדרישות ביצוע מתקדמות ונכונות, שלב האוצר בתוכו את בדיקת  תכניות המבנה, בניית מפרט טכני, הכנת אומדן תקציבי, תכנון, ניהול ויישום תכניות הקשורות בהנעת הפרויקט (ביטוח, היתר בניה, חיבור חשמל זמני ופרטים רבים נוספים).

פגישת היכרות עם היזם והאדריכל, הצגת הפרויקט ללקוח לטובת תיאום ציפיות, מתן הנחיות ראשוניות וקבלת החלטות למפרט ביצוע.

  • בניית תכנית עבודה.

  • תאום בין תכניות העבודה השונות לבין המפרטים הטכניים עד לגיבושו של מערך תכנון מסודר וברור.

  • הכנת אומדן תקציבי, לוח זמנים וכתב כמויות.

  • ייעוץ וסיוע בבחירת קבלני משנה.

  • עריכת מכרזים להתקשרות עם קבלנים בהתאם לשלבי ההתקדמות של הפרויקט.

  • עריכת חוזי התקשרות עם קבלנים וספקים.

  • בניית טבלת מעקב על תשלומים לספקים/לקבלנים תוך הבנה כי תשלומים לבעלי המקצוע יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מפקח על גמר העבודה בהתאם למתוכנן.

  • ניהול יומני עבודה ותיעוד תהליכי העבודה.

תכנון הפרוייקט בצורה נכונה ישפיע רבות על הצלחת הפרויקט עד להשלמתו ללא עיכובים תוך חיסכון כספי משמעותי ללקוח וצמצום זמני ביצוע .

 

שלב הביצוע

תהליך הפיקוח בשלב זה למעשה מביא את שלב התכנון לשלב ביצוע מדויק, תוך קביעת מועד זמנים לתחילת עבודות ולסיומן בזמנים שנקבעו.

תהליך זה דורש פיקוח הדוק ככל הנדרש לביצוע הפרויקט ברמה המיטבית ביותר, תוך ביצוע גימור מושלם בהתאם לרצונותיו של הלקוח.

 יש להבין את סדר הפעולות בפרויקט והממשקים בין בעלי המקצוע השונים, פעמים רבות אי הבנת התהליכים והעבודות ,יוצר מצב שעבודות רבות "נשכחות מאחור" וביצוען בנקודת זמן מאוחרת גורם לעלויות נוספות. גם בשלב זה מפקח בנייה טוב חוסך כסף ללקוח שלו. ביצוע תכנית פיקוח נכונה תמנע טעויות אלו.

עבודות רבות במהלך הבניה יכולות להתבצע במקביל, ויש לבצען כך על מנת לצמצם את זמן ביצוע הפרויקט ולעמוד כנדרש בלוח הזמנים שנקבע.

לרוב, בפרויקט בניה מורכב  עובדים מעל ל-  40 בעלי מקצוע שונים, כל אחד בתחומו, ויש לפקח הן על טיב העבודה ועמידה בתו תקן תוך יישום שיטות בנייה וביצוע מתקדמות , והן לדאוג לסנכרון בין בעלי המקצוע השונים.

בקרת האיכות בשלב הביצוע הינו מנגנון הליבה המאפשר התקדמות נכונה וטובה לכל אורך הפרויקט , בבקרת האיכות המפקח למעשה בוחן את איכות וטיב העבודה שמתבצעת בהתאם לתכנון ומאשר את המשך העבודה לכל בעל מקצוע בתחומו.

 מטרתנו להיות יד ימינכם בתהליך הלא פשוט של בנית בית ולחסוך לכם בעלויות וכאב ראש מיותרים!

bottom of page